Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

  

Školní řád mateřské školy

Skřivánek,

Brno, Kachlíkova 19

 
     
   
Zápis a přijímání dětí
 
Zápis dětí do mateřské školy se provádí jednou ročně v průběhu měsíce února- března. Zápis do MŠ probíhá elektronicky v jednom termínu v celém Brně .Přesný termín bude zveřejněn.
V průběhu roku se přijímají děti pouze na uvolněná místa. Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.
 
Provoz mateřské školy
 
V pracovní dny od 6.30 do 16.30 hodin. Délka pobytu dětí v mateřské škole je individuální tak, aby odpovídala potřebám rodičů a duševní hygieně dítěte. Příchod dětí do mateřské školy je individuální nejčastěji do 8.30 hodin. Provoz školy je ukončen v 16.30 hodin.
Prosíme rodiče,aby svými příchody a odchody respektovali provoz školy a režim dětí .
 
Scházení a rozcházení dětí
 
Provoz jednotlivých tříd je následující:
 
Červená třída               7:30 – 15:30 hodin
Modrá třída                  7:30 – 16:30 hodin
Žlutá třída                    6:30 – 15:30 hodin
 
Případné provozní změny budou vždy

vyvěšeny ve vestibulu MŠ.

 

 
         
Děti se scházejí od 6.30 hodin ve žluté třídě, odkud si je učitelky odvedou po zahájení provozu do svých tříd. Od 15.30 hodin jsou děti žluté a modré třídy převedeny do třídy červené, kde je ukončen provoz mateřské školy.
 
Rodiče jsou povinni přivést dítě do budovy školy a předat je učitelce. Učitelka neodpovídá za dítě, které nepřevzala od rodičů nebo jimi pověřených zástupců. Učitelka převezme jen ty děti, které nejeví příznaky přenosných nemocí ( záchvatový kašel, průjem, zvýšenou teplotu nebo příznaky na kůži, mandlích, spojivkách a nose, vši apod…). Pokud se příznaky nemoci u dítěte projeví v průběhu dne, je rodič povinen si jej po telefonickém vyrozumění co nejdříve vyzvednout.
 
Režim dne v mateřské škole
 
Příchod dětí do mateřské školy je individuální. Od 6.30 do 9.45 hod. probíhají hry a dopolední aktivity dětí. V době od 8.30 do 9.00 hodin se podává dopolední svačina.
Po hrách a aktivitách následuje příprava na pobyt venku a vlastní pobyt. Jeho délka je v kompetenci učitelky, která zohledňuje povětrnostní podmínky a vhodnost oblečení dětí. V případě příznivého počasí trvá zpravidla 2 hodiny. V době od 11,45 do 12.30 děti obědvají a rozchází se po obědě domů.
Po obědě děti odpočívají. Délka odpočinku zohledňuje individuální potřeby dětí .Do ukončení provozu následují spontánní hry a zájmové aktivity dětí.
Od 14.30 do 15.00 hodin se podává odpolední svačina.
Případné změny režimu (kulturní akce a jiné aktivity v MŠ)budou včas oznámeny.
 
Předávání dětí
Učitelka předá dítě jen jeho zákonným zástupcům. Předávání dětí nezletilým sourozencům a jiným osobám je možné po uzavření dohody ( zmocnění ).Dohoda je písemného provedení a má platnost jeden školní rok. Cizím osobám vydáváme děti jen proti písemnému potvrzení rodičů.
 
Omlouvání nepřítomnosti dětí
      Absenci rodič oznámí učitelce,současně je povinen telefonicky nebo písemně(i- mailem)  odhlásit dítě ze stravy.Dlouhodobou absenci( delší než jeden měsíc ) oznámí rodič učitelce ve třídě písemně.
 
Ukončení docházky dítěte do MŠ
Při ukončení docházky dítěte do MŠ uzavře rodič s ředitelkou školy písemnou dohodu. Na jejím základě bude docházka do MŠ ukončena .                 
Na základě § 35 odstavce 1/a,b,c,d zákona 561/2004 Sb. může ředitelka po předchozím písemném upozornění ukončit docházku dítěte do MŠ.
 
Pravidelné platby za předškolní vzdělávání
Všechny platby spojené s pobytem dětí v MŠ se provádí bezhotovostně z bankovního účtu trvalým příkazem k úhradě. V případě, že rodiče nemají zřízený účet, mohou platbu zasílat složenkou na účet školy, která je k dispozici na každé poště.
 
1. Úplata za předškolní vzdělávání
Podle zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) v platném znění a podle prováděcí vyhlášky
č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění , je stanoveno:
Platnost od 1.9. 2016 do 31.8. 2017
 
 
Školné:       
celodenní docházka                550,- Kč měsíčně
V měsíci červenci a srpnu se v případě přerušení provozu mateřské školy úplata poměrně snižuje.
 
2. Úplata za školní stravování dětí
 
Skupiny strávníků jsou stanoveny   ve vnitřním řádu školní jídelny. Rodiče jsou povinni se se zněním tohoto řádu seznámit.
 
Stravné :   Strávníci
3-6- let celodenní               600 Kč měsíčně
                        Strávníci 7 let                700 Kč měsíčně
 
Platba je zálohová, přeplatky za stravné budou vráceny na účty zákonných zástupců k 30.6.2017.
Změna platby je možná po domluvě s ved. školní kuchyně a musí mít písemnou formu.

Přihlašování i odhlašování dětí je nutné den předem do 13.00 hodin. V pondělí do 7,00 hod.

Při nemoci dítěte je možné si následující den přihlášenou stravu vyzvednout do jídlonosiče od 11.25 do 11.40 hodin v kuchyni školy.
Otázky týkající se stravování projedná rodič s vedoucí školní jídelny.
 
 
Platby jsou splatné do 15. dne v měsíci jednou částkou na číslo účtu:
 
 17 11 65 221/0300       konst.s. 308      
  var.symbol – osobní číslo dítěte
 
Rodiče musí dodržovat termín placení úplaty i v případě nepřítomnosti svého dítěte v mateřské škole. Opakované neplacení úplaty za předškolní vzdělávání v termínu či nedodržení termínu úplaty může být důvodem k ukončení docházky dítěte do mateřské školy.
Zacházení s majetkem školy
Děti jsou pedagogy a zaměstnanci školy vedeny k ochraně majetku školy. V případě poškozování bude tato záležitost projednána s rodiči (zákonnými zástupci dítěte) a požadována oprava, náhrada škody v co nejkratším termínu.
Organizace provozu školy v měsíci červenci a srpnu.
Omezení nebo přerušení provozu MŠ v měsíci červenci a srpnu stanoví ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem a výsledek dohody oznámí zákonným zástupcům dítěte nejméně dva měsíce předem.
Pravomoci ředitele:
Ředitelka mateřské školy může ukončit docházku dítěte do MŠ po předchozím písemném upozornění zástupce dítěte jestliže:
Ø     se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny
Ø     zákonný zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz MŠ (neplacení školného nebo stravného v termínu)
Ø     ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu lékař nebo školské poradenské zařízení
Předškolní vzdělávání zabezpečuje uspokojování přirozených potřeb dítěte.
Rozvoj jeho osobnosti probíhá ve spolupráci rodiny a předškolního zařízení.
 
Dítě má právo:
 
- aby mu byla společností poskytována ochrana (potřeba jídla, oblečení, místa k životu, lékařské pomoci, ochrany před lidmi a situacemi, které by je mohli fyzicky nebo psychicky zranit)
 
- být respektováno jako jedinec ve společnosti (slušné zacházení, i když nemá pravdu, právo na přátelství, na respektování jazyka, barvy pleti, rasy či sociální skupiny)
 
- na emočně kladné prostředí a projevování lásky (právo žít s každým se svých rodičů, pokud by mu to neuškodilo, právo mít někoho, kdo se ho zastane, právo být s lidmi kteří ho mají s rádi, právo na pozornost a vedení ze strany dospělých, právo dostávat i projevovat lásku,...).
 
- být respektováno jako jedinec s možností rozvoje, který si chce potvrzovat svoji identitu (právo vyrůst v zdravého tělesně i duševně, právo být veden k tomu, aby respektoval ostatní lidi bez ohledu na rasu, náboženství, apod.,právo rozvíjet všechny své schopnosti a nadání, právo hrát si, právo na soukromí,...).
 
- být respektováno jako individualita, která si tvoří svůj vlastní život (právo ovlivňovat rozhodnutí, co se s ním stane, právo na chování přiměřené věku, právo být připravován na svobodu jednat a žít svým vlastním způsobem,...).
 
(vybráno z Úmluvy o právech dítěte)
 
Rodiče mají v MŠ právo :
-        na diskrétnost a ochranu informací týkajících se jejich osobního a rodinného života
-        konzultovat výchovné a jiné problémy svého dítěte s učitelkou nebo ředitelkou školy
-        přispívat svými náměty a nápady k obohacení výchovného programu školy
-        účastnit se různých programů a akcí pořádaných v MŠ společně pro rodiče a děti
-        projevit jakékoli připomínky k provozu školy učitelce nebo ředitelce školy
-        mají po vzájemné dohodě s učitelkou za dodržování hygienických podmínek volný vstup do třídy
Rodiče jsou povinni:
-        dodržovat školní řád MŠ Skřivánek, Kachlíkova 19
-        nahlásit ihned změny v osobních datech dítěte a změny tel. spojení na rodiče
 
Pokyny pro rodiče
Pro pobyt v mateřské škole oblékejte děti tak,aby se mohly samy obsloužit. Na pobyt venku připravte dětem vhodný oděv,který jim nebude bránit v přirozeném pohybu .Pro odpolední odpočinek budou mít děti pyžama. Dbejte na to,aby Vaše dítě chodilo do MŠ čisté a upravené. Pro snadnou záměnu oblečení doporučujeme věci dětí podepsat.
Konzultace s ředitelkou školy je možná kdykoliv po předchozí domluvě mimo její úvazek přímé práce s dětmi.
 
 
                    Přeji všem příjemný školní rok.                   
  Šárka Malá Aujeská, ředitelka školy
 Brně dne 1.9.2016                                                                   
 
 
 
 
 
Přílohy školního řádu : 

                            1. Organizace školního roku 2016/2017
                            2. Bezpečnost a ochrana zdraví
                            3. Provozní řád dětského hřiště v MŠ Skřivánek, Kachlíkova 19
 
 

 

 
 
 
Příloha č. 1
 
Organizace školního roku 2016/2017:
 
Ředitelka Mateřské školy Skřivánek, Brno, Kachlíkova 19
Do funkce byla jmenována 1.9. 2003 na základě výběru v konkurzním řízení.
 
 
 
Třída modrá ( zapsáno 28 dětí , které ve školním roce dosáhnou 3-5 let)
 
          Ve třídě pracuje : paní učitelka :             Lenka Vedralová
                                   paní učitelka :             Ludmila Kovářová
                                                     ( statutární zástupce ředitelky školy)
 
 
 
Třída červená ( zapsáno 28 dětí , které ve školním roce dosáhnou 3-5 let)
 
          Ve třídě pracuje :ředitelka MŠ :         Šárka Malá Aujeská
                                  paní učitelka:          Eva Illková
 
 
Třída žlutá ( zapsáno 28 dětí , které ve školním roce dosáhnou 6-7 let)
 
            Ve třídě pracuje: paní učitelka :       Michaela Esterková
                                     paní učitelka :       Ivana Brabcová
 
 
Provoz tříd, scházení a rozcházení dětí :
 
Žlutá třída                 6.30 – 15.30 hodin
Modrá třída               7.30 – 16.30 hodin
Červená třída            7.30 – 15.30 hodin
 
Děti se scházejí od 6.30 hodin ve žluté třídě , odkud si je učitelky odvedou po zahájení provozu jednotlivých tříd . Od 15.30 hodin jsou děti žluté a červené třídy převedeny do třídy modré, kde je ukončen v 16.30 hodin provoz mateřské školy.
 
Případné provozní změny budou vždy vyvěšeny u vchodu do MŠ.
 
Další aktivity v mateřské škole:
„Školička „ pro rodiče s dětmi od 2,5 let, kteří uvažují o nástupu dítěte k předškolnímu vzdělávání v příštím školním roce.V aktivitě se střídají, modrá a červená třída. Od října do března každou středu od 10.00 do 11.30 hodin
 
 
Příloha č. 2
Bezpečnost a ochrana zdraví
Škola je po celou dobu svého provozu uzavřena, rodiče si musí zazvonit a ohlásit se učitelce, potom budou vpuštěni do budovy.
Z bezpečnostních důvodů se rodiče ani jiné osoby nesmí bez předchozí domluvy s pracovníkem školy, samostatně pohybovat v prostorách a areálu školy, kromě prostor určených k převlékání dětí.
Rodiče (zákonní zástupci dítěte) se po vyzvednutí dítěte nezdržují déle než je nezbytné a opustí neprodleně areál školy.
Pokud rodič využívá adaptační program, musí se vždy předem domluvit s učitelkou ve třídě na způsobu a délce své přítomnosti.
Rodiče se mohou zdržovat déle ve škole pouze s vědomím ředitele školy nebo třídní učitelky – např. na pozvání (schůzky s rodiči, akce školy s rodiči).
Rodiče jsou povinni po celou dobu docházky dítěte do mateřské školy předávat děti učitelkám do tříd osobně.
Jiné osoby než zákonní zástupci dítěte mohou vyzvednout dítě jen na základě písemného svolení zákonných zástupců - Zmocnění ( k dispozici v jednotlivých třídách) pro ojedinělé případy – lístek s  datumem, jménem a datem narození osoby nebo rod. číslem , č OP).
Za bezpečnost dětí v mateřské škole odpovídají v plné míře pedagogické pracovnice a to od doby převzetí od jejich zákonného zástupce až do doby předání zástupci dítěte nebo jím pověřené osobě..
Do mateřské školy mohou rodiče přivést pouze děti zdravé, které nemají žádné příznaky nemoci či infekce. Trvalý kašel, průjem, zvracení - to jsou příznaky nemoci, i když dítě nemá teplotu. Děti nemocné se samy necítí dobře, běžný režim je pro ně zátěží a zároveň přenášejí infekci na další zdravé děti v kolektivu a i na učitelky.
V případě akutních infekčních stavů nepodáváme
 
 
 
dětem žádné léky jako jsou kapky proti kašli,
 
 
dávkovací spray do nosu proti rýmě apod.
 
 
 
Při předání dítěte učitelce sdělí rodiče pravdivě zprávu o zdravotním stavu dítěte, resp. o problémech, které mělo předešlý den či noc.
 
Žádáme o maximální ohleduplnost ke zdravým dětem i k personálu školy!
 
Výskyt každého infekčního onemocnění v rodině hlásí rodiče ihned ředitelce školy popř. učitelce (neštovice, žloutenka, mononukleóza aj.)
Při náhlém onemocnění dítěte v mateřské škole jsou rodiče telefonicky informováni o daném stavu věci a jsou povinni si dítě co nejdříve z mateřské školy vyzvednout.
V případě školního úrazu je pedagogická pracovnice povinna zajistit prvotní ošetření dítěte, v případě nutnosti i následného lékařského vyšetření či ošetření(rtg. aj.). Rodiče jsou vyrozuměni bezodkladně.
Školním úrazem je úraz, který se stal dítěti při výchově a vzdělávání a při činnostech, které s nimi přímo souvisejí. Výchovně vzdělávací činností je účast dětí při výchovné a vzdělávací práci školy, ve škole od vstupu dětí do prostor školy až do odchodu z nich a každá činnost vyplývající z přímé souvislosti s ní.
Školním úrazem je rovněž úraz, který se stal dětem při akcích konaných mimo školu, organizovaných školou a uskutečňovaných za dozoru pověřené odpovědné osoby. Jedná se zejména o úrazy dětí na vycházkách, výletech, zájezdech, exkurzích.
Školním úrazem není úraz, který se stane dětem na cestě do školy a zpět nebo na cestě na místo nebo cestou zpět, jež bylo určeno jako shromaždiště mimo areál školy při akcích konaných mimo školu.
Učitelky nesou odpovědnost za dodržování hygieny, přiměřené větrání, vhodné oblečení dětí ve třídě i venku. Dbají na dodržování pitného režimu dětí, přizpůsobují délku pobytu venku daným klimatickým podmínkám (sluneční záření, vítr, mráz). Pokud to podmínky nedovolují (inverze) ven s dětmi nevychází.
 
V celém objektu mateřské školy je zákaz
 
kouření a vodění psů (budova i přilehlé
 
prostory školní zahrady) a to v souvislosti se
 
zákonem č.379/2005 Sb.

 

 
 

 

 

Z DALŠÍCH WEBŮ

REKLAMA